Käyttöehdot


1 Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus (sopimus) sisältää Edita Publishing Oy:n (Edita) omistaman ja ylläpitämän osoitteessa www.credita.fi olevan Credita-tietopalvelun (palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt palveluun. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Palvelun sisältö

Credita voi sisältää maksuttomia ja maksullisia palveluita. Palvelulla tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja palveluita, ellei toisin mainita. Osalla palveluista voi lisäksi olla omia käyttöehtoja, joita noudatetaan näiden ehtojen ohella.

3 Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii Mozilla Firefox, Google Chrome ja Safari selainten uusimmilla saatavilla olevilla versioilla. Lisäksi palvelu toimii Internet Explorer 8 selaimella tai sitä uudemmilla versioilla. Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja evästeiden hyväksyttynä. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

4 Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan palveluun sisältyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä Creditan asiakaspalveluun. Edita luovuttaa käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka käyttäjä on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Edita pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

5 Hinnat ja laskutus

Edita perii maksullisten palveluiden käytöstä kulloinkin voimassa olevan vuosihinnaston mukaisen hinnan. Edita pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän käyttää palvelua kuluvan kestotilausjaksonsa päättymisen jälkeen. Käyttäjälle lähetetään hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen lasku, kun tilaus on hyväksytty tai kun uusi tilausjakso alkaa.

6 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Editalla on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

7 Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän omaan liiketoimintaan liittyvään käyttöön tai käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Editan kirjallista lupaa.

Creditan sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Credita, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Editalla on yksinomainen oikeus määrätä jokaisen Creditan sisältämän tietokannan koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua, vaikka tietokannan sisältämät dokumentit olisivatkin tekijänoikeudesta vapaita. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

8 Käyttäjän julkaistavaksi lähettämä aineisto

Editalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Edita ei vastaa käyttäjän julkaistavaksi lähettämän aineiston sisällöstä.

9 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita Editalle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa.

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän julkaistavaksi lähettämä aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen tekijänoikeuksia tai mitään muitakaan oikeuksia.

Käyttäjä vastaa myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Editalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Editalle muutoksista, jotka kohdistuvat hänen aiemmin ilmoittamaansa käyttäjämäärään, jotta maksullisen palvelun hintaa voidaan vastaavasti tarkistaa. Käyttäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla myös muut käyttäjätietonsa, jotka hän palvelua tilatessaan ilmoitti.

Jos Editalla on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, Editalla on oikeus poistaa palvelusta aineisto tai sen osa, poistaa tietyiltä tunnisteilta käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

10 Editan vastuu

Edita huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osin puutteellinen, Edita korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Edita ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Edita ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Edita ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Edita ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Editan ylläpitämille verkkosivuille. Edita ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Edita vastaa käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa Editan käyttäjältä viimeisen 12 kuukauden aikana palvelusta saamiin maksuihin. Edita ei ole vastuussa mistään käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

11 Käyttäjätiedot

Käyttäjän antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Editan asiakashallintajärjestelmään. Asiakashallintajärjestelmää käytetään Editan mainontaan, markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä on oikeus kieltää maksullisen palvelun osalta itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja joko palvelun välityksellä tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjänä toimivaan Credita-toimitukseen: Edita Publishing Oy, Credita-toimitus, PL 700, 00043 EDITA.

Editalla on oikeus käyttää saamiaan käyttäjätietoja kolme vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

12 Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Editan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

13 Sopimuksen voimassaolo

Maksullisten palveluiden osalta sopimus on voimassa 12 kuukautta tilaushetkestä. Tilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei sopimusta irtisanota kahta viikkoa ennen uuden sopimuskauden alkua. Irtisanominen tapahtuu palvelussa olevalla tilauslomakkeella tai yhteydenotolla Creditan asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Editalla on oikeus irtisanoa sopimus maksullisten palveluiden osalta päättymään 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa palvelun välityksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Editalla on oikeus purkaa sopimus maksullisten palveluiden osalta välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Maksuttomien palveluiden osalta sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa.

14 Sopimuksen muuttaminen

Editalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan käyttäjälle etukäteen.

Editalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä käyttäjälle palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä voi ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimuksen päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset, mikäli hän käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

15 Sopimuksen siirto

Käyttäjällä on oikeus siirtää sopimus edelleen, jos siirron saaja hyväksyy kirjallisesti tämän sopimuksen, siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti Editalle ja Edita hyväksyy siirron.

Editalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimus siirtyy samoin liiketoimintasiirron, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin johdosta.

16 Riitojen ratkaiseminen

Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. Tekijänoikeutta koskevat riidat käsitellään kuitenkin markkinaoikeudessa.