Tarjoajan opas

08.04.2013 14.00

Hankintoihin osallistuminen edellyttää, että tarjoaja saa tiedon hankinnasta ajoissa. Näin jää riittävästi aikaa muun muassa valmisteluun, tarjouspyynnön tutkimiseen ja tarjoukseen vastaamiseen. Tarjoajille voi olla hyödyllistä – varsinkin merkittävissä hankinnoissa – seurata hankintojen suunnittelua. Se tapahtuu käytännössä seuraamalla hankintayksiköiden julkistamia tietoja ...

08.04.2013 14.06

Hankintamarkkinoilla liikkuvaan ilmoitusvirtaan tulee suhtautua oikealla tavalla. Riittävän ajoissa saatu tieto varmistaa, että pääset mukaan tarjouskilpailuun ajoissa. Hankintailmoitus sisältää yleisen esittelyn itse hankinnasta, mutta tarjoajalle tärkeimmät tiedot löytyvät itse tarjouspyynnöstä, joka usein on hankintailmoituksen sähköisenä liitteenä. Tarjoajan kannattaa ...

08.04.2013 14.10

Hankintayksikkö valitsee eri hankintamenettelyistä sen, jota kulloisessakin hankinnassa sovelletaan. Hankintayksikkö vastaa hankintamenettelyn lainmukaisuudesta ja siitä, että menettely on valittu lain kynnysarvojen mukaisesti. Tarjoajan on tärkeää on tuntea eri hankintamenettelyt, jotta kuhunkin menettelyyn osallistutaan oikeilla tiedoilla ja asiakirjoilla. Valittu hankintamenettely ...

08.04.2013 14.20

Tarjouksen laatiminen on tarjoajalle erittäin vaativa prosessi. Hankintamenettelystä riippumatta tarjouksen tekemiselle yleensä varataan suhteellisen niukasti aikaa. Tarjoukset ovat kuitenkin ainoat asiakirjat, joiden perusteella kilpailu lopulta ratkaistaan. Tarjouksen tulee sisältää kaikki se tieto, mitä tarjouspyynnössä edellytetään. Siksi tarjousta tehtäessä tulee olla erityisen huolellinen.

08.04.2013 14.27

Hankintapäätöksessä ilmaistaan tarjouskilpailun lopputulos. Päätöksen tulee sisältää tarkka erittely ja perustelu siitä, miksi juuri voittanut tarjoaja teki muita paremman tarjouksen.Päätöksen tulisi ilmaista selkeästi hankintayksikön "ajattelutapa" ja hankinnassa vaikuttavien näkökulmien arvostustapa. Hankintapäätöksen perusteella voidaan harkita mahdollista muutoksenhakua ...

09.04.2013 09.28

Hankintamenettelyn onnistunut läpivienti punnitaan, kun hankintapäätökset on postitettu ja muutoksenhakuaika on käynnissä. Suurin osa hankinnoista tehdään ilman markkinaoikeuskäsittelyä. Mahdollisuus valittaa virheellisestä hankinnasta on kuitenkin jokaisen tarjoajan oikeus ja sitä tosipaikan tullen myös kannattaa käyttää. Hankintalain uudistuksella on pyritty vähentämään ...

09.04.2013 09.33

Hankintasopimus tehdään yleensä sen jälkeen, kun hankintaan liittyvä valitus- ja odotusaika on kulunut umpeen. Pakollinen odotusaika 21 vrk on voimassa vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Hankintalain mukaan hankintasopimus on tehtävä kirjallisesti. Hankintalaissa ei ole paljonkaan hankintasopimusta koskevaa sääntelyä, vaan kysymys on hankintayksikön ja yrityksen ...

09.04.2013 09.41

Hankintasopimuksen kohteen tulee olla tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa ilmoitettu hankinta. Sopimuksen toteutusaikana nähdään, miten hankinta toteutuu käytännössä. Sopimuskumppaneiden on hyvä seurata, että asiat sujuvat sovitulla tavalla ja että hankinnan alkuperäiset vaatimukset toteutuvat.

09.04.2013 09.45

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liite-osassa erityisnosto-oikeuksin (SDR). Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden ...

Tarjoajan opas