Hankintasanasto (102)

 
 
 
NO IMAGE

29.04.2013 13.46

Aluekoodi eli NUTS-koodi on tunnus, jolla hankintayksikkö voi yksilöidä palvelun tai urakan tosiasiallisen toteutuspaikan hankintailmoituksessa. Aluekoodin käyttäminen on vapaaehtoista.

NO IMAGE

29.04.2013 13.53

Avoin menettely on yleisin hankintamenettely. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon tarjoajat vastaavat tarjouksella annetun määräajan puitteissa.

NO IMAGE

29.04.2013 13.57

CPV-koodi on koodi, joka määrittelee hankinnan lajin ja sisällön. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007 edellyttää, että hankintayksikkö määrittee CPV-koodin mahdollisimman tarkasti. 

NO IMAGE

29.04.2013 13.54

CPV-koodisto on yleiseurooppalainen hankintojen koodisto, johon on määritelty kaikki hankintatuotteet. Koodisto on jaettu tavara-, palvelu- ja urakkahankintoihin pääluokkien mukaan. Pääluokkien alla on useita alaluokkia, joissa hankintalajin sisältöä voi tarkentaa.

NO IMAGE

24.07.2014 13.13

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. 

NO IMAGE

29.04.2013 14.10

EU-hankintoja ovat kaikki arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävät tavarahankinnat ja rakennusurakat, sekä liitteen A mukaiset ensisijaiset palveluhankinnat.

NO IMAGE

29.04.2013 14.10

EU-kynnysarvo on hankinnan kynnysarvo, jonka ylityttyä hankinta on ilmoitettava EU:n laajuisesti ja kilpailutettava EU-hankintamenettelyn mukaisesti.

NO IMAGE

24.07.2014 13.30

EU:n virallisen lehden numero (lyh. EUVL) on numero, jonka EU-ilmoitukset saavat, kun ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. 

NO IMAGE

29.04.2013 14.04

Ehdokas on tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja.

NO IMAGE

29.04.2013 14.06

Ehdokkaiden valinta on tarjouskilpailun vaihe, jossa päätetään osallistumishakemusten perusteella, ketkä kelpuutetaan tarjouskilpailuun ja tarjousten vertailuvaiheeseen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.07

Ennakkoilmoitus on EU-hankinnoissa käytettävä vapaaehtoinen ilmoitus, jossa hankintayksikkö antaa tiedon tulevasta hankinnasta. Ennakkoilmoituksen voi antaa viimeistään 52 päivää ja aikaisintaan vuotta ennen varsinaista hankintaa. Ennakkoilmoitus antaa tarjoajille mahdollisuuden valmistautua tulevaan hankintaan esimerkiksi varaamalla resursseja.

NO IMAGE

29.04.2013 14.08

Ensisijaiset palvelut ovat hankintalain ja hankintadirektiivin liitteessä A mainittuja palveluja, jotka on aina EU-kynnysarvon ylittyessä kilpailutettava unionin laajuisesti.

NO IMAGE

29.04.2013 14.08

Erityisalojen hankinnat ovat hankintoja, joihin sovelletaan eritysalojen hankintalakia. Hankintayksikön pääasiallinen toimiala ratkaisee, sovelletaanko sen hankintoihin normaalia vai erityisalojen hankintalakia. Esimerkiksi kaikki kunnallisen sähkölaitoksen hankinnat kilpailutetaan erityisalojen hankintalain mukaisesti.

NO IMAGE

29.04.2013 14.09

Erityisalojen hankintalaki on laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007.

NO IMAGE

29.04.2013 14.09

Erityisalojen hankintayksikkö on erityisalojen hankintalaissa määritelty hankintayksikkö. Tällaisia ovat toimijat, joiden yksinasema perustuu joko lainsäädäntöön tai viranomaisen sille antamaan yksinoikeuteen. Tavallisimpina esimerkkeinä ovat vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat yksiköt.

NO IMAGE

29.04.2013 14.11

GPA-sopimus on maailmankauppajärjestön kansainvälinen sopimus julkisten hankintojen kilpailuttamisesta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.11

Hakemusosoitus annetaan tarjouskilpailun hävinneille ja kilpailusta hylätyille ehdokkaille hankintapäätöksen yhteydessä. Hakemusosoituksesta ilmenee, miten hankinnasta valitetaan, ja sen antamisesta alkaa kulua valitusaika. Mikäli hankintapäätöksessä ei ole liitteenä hakemusosoitusta, valitusaika ei ala kulua.

NO IMAGE

29.04.2013 14.12

Halvin hinta on kriteeri, jonka perusteella hankinta voidaan ratkaista. Kun hankinnalle on annettu valintakriteeriksi halvin hinta, sillä ei voi olla muita valintakriteerejä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.12

Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen tapahtuu käyttämällä suurinta mahdollista kokonaiskorvausta hankinnassa ilman arvonlisäveroa. Kokonaiskorvaukseen tulee sisältyä kaikki mahdolliset pidennys- ja optioehdot sekä hankintamenettelyn aikana maksettavat palkkiot ja korvaukset.

NO IMAGE

29.04.2013 14.12

Ks. Julkinen hankinta

NO IMAGE

29.04.2013 14.14

Hankinta-asetus on Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007.

NO IMAGE

29.04.2013 14.15

Hankintadirektiivi tarkoittaa direktiiviä julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 2004/18/EY. Direktiivissä säännellään EU-hankintamenettelyistä, jotka on lähestulkoon täysin toistettu samanlaisena myös kansallisessa hankintalaissa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.15

Hankintailmoitus on viranomaisen julkaisema virallinen ilmoitus HILMA-palvelussa hankinnasta, jonka se aikoo toteuttaa. Hankintailmoituksen julkaiseminen käynnistää hankintamenettelyn ja tuo hankinnan hankintalain piiriin.

NO IMAGE

29.04.2013 14.15

Hankintalaki on laki julkisista hankinnoista 348/2007, joka toimii yleisenä soveltamisohjeena hankinnoille ja ohjaa erityisesti kansallisten hankintojen menettelyä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.16

Hankintamenettely on prosessi, jossa viranomainen eli hankintayksikkö ratkaisee saamiensa tarjousten sekä hankintailmoituksen kriteerien perusteella parhaan tarjouksen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.16

Hankintaohje on viranomaisen sisäinen ohjeistus hankintojen toteuttamisesta. Hankintaohjeen tulisi sisältää tärkeimmät tiedot ja ohjeistus muun muassa käytettävistä menettelyistä, arviointikriteereistä ja -tavoista sekä ilmoittamisprosessista.

NO IMAGE

29.04.2013 14.17

Hankintaohjelma on viranomaisen julkistama luettelo tulevan hankintakauden aikana toteutettavista hankinnoista. Tavallisimmin hankintayksiköt julkaisevat hankintaohjelmansa pitkälle etukäteen nettisivuillaan.

NO IMAGE

29.04.2013 14.17

Hankintaprosessi on hankinnan suunnittelusta alkava kilpailuttamismenettely vaiheineen. Hankintaprosessi päättyy sopimuksen allekirjoitukseen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.17

Hankintasopimus tehdään hankintapäätöksen jälkeen valitusajan kuluttua kilpailun voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön välillä. Sopimuksen tulee olla kirjallinen ja sen tulee vastata tarjouspyyntöä ja hankintailmoitusta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.18

Hankintayksikkö on viranomainen, joka on velvollinen kilpailuttamaan hankintansa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.18

Hansel on valtion yhteishankintayhtiö. Valtionhallinnon alaisten viranomaisten, laitosten ja muiden yksiköiden tulisi ensisijaisesti tehdä hankintansa Hansel-yhtiön kautta. Hansel kilpailuttaa vuosittain suuren määrän valtion hankintoja.

NO IMAGE

29.04.2013 14.18

Ks. Halvin hinta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.20

In house -hankinta tarkoittaa hankintaa viranomaisen sidosyksiköltä. Tällöin tarjoaja ei kilpailuta hankintaa, vaan hankkii sen esimerkiksi omalta yhteishankintayksiköltään.

NO IMAGE

29.04.2013 14.21

Julkinen hankinta on yleistermi kaikelle verovaroin rahoitettavalle ulkoistetulle palvelu- ja ostotoiminnalle.

NO IMAGE

29.04.2013 14.21

Julkisoikeudellinen laitos on yksi hankintayksikön muoto. Julkisoikeudellisen laitoksen on kilpailutettava hankintansa hankintalain mukaisesti, mikäli sen toiminnan luonne on yleisen edun mukaista, eikä se ole luonteeltaan teollista tai kaupallista.

NO IMAGE

29.04.2013 14.21

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n ylläpitämä ja rahoittama hanke. Neuvontayksikkö toimii Kuntaliiton organisaatiossa. Neuvontayksikkö palvelee julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti lainsäädäntöä koskevassa neuvonnassa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.22

Jälki-ilmoitus on EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehtävä pakollinen ilmoitus, jossa kerrotaan mitä on hankittu ja keneltä eli hankinnan arvo ja tarjouskilpailun voittajan nimi.

NO IMAGE

29.04.2013 14.22

Kansallinen hankintailmoitus on pakollinen kaikille kansallisen kynnysarvon ylittäville hankinnoille tehtävä ilmoitus, jossa tiedotetaan hankinnan yksityiskohdista. Kansallisen hankintailmoituksen julkaiseminen käynnistää hankintamenettelyn ja tuo hankinnan hankintalain soveltamispiiriin.

NO IMAGE

29.04.2013 14.22

Kansallinen kynnysarvo on määritelty hankintalain 15 §:ssä. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 30 000 euroa, toissijaisissa palveluhankinnoissa 100 000 euroa sekä rakennusurakoissa 150 000 euroa. Kansallinen kynnysarvo määrittää hankintalain soveltamisrajan. Hankintoihin, joiden arvo on pienempi kuin kansallinen kynnysarvo, ei sovelleta hankintalakia ollenkaan. ...

NO IMAGE

29.04.2013 14.23

Kansallisia hankintoja ovat arvoltaan kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvot alittavat tavara- ja palveluhankinnat sekä rakennusurakat. Liitteen B mukaiset palveluhankinnat ovat kansallisia hankintoja aina kansallisen kynnysarvon ylittyessä, siis myös silloin, kun EU-kynnysarvo ylittyy.

NO IMAGE

29.04.2013 14.23

Kausi-ilmoitus on erityisalojen hankintayksikön tekemä ennakkoilmoitus siitä, mitä hankintoja hankintayksikkö aikoo tehdä tulevana tilikautena. Kausi-ilmoituksella erityisalojen hankintayksikkö voi lyhentää vähimmäismääräaikojaan kuten ennakkoilmoituksella.

NO IMAGE

29.04.2013 14.24

Kilpailullinen neuvottelumenettely on hankintaprosessi, jossa tarjoajat osallistuvat tarjouspyynnön rakentamiseen kuten neuvottelumenettelyssä. Kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuu hankintoihin, joissa hankkija ei välttämättä tiedä, millainen hankinnan tulee lopulta olla. Ks. myös Neuvottelumenettely.

NO IMAGE

29.04.2013 14.23

Kilpailuttaminen tarkoittaa hankintojen kilpailuttamista siten, että hankkija pyrkii saamaan hankinnoilleen kilpailuetua joko hinnan tai jonkun muun kriteerin, kuten esimerkiksi laadun puolesta. Kilpailuttamista voidaan tehdä myös hankintalain ulkopuolelle jääville hankinnoille.

NO IMAGE

29.04.2013 14.24

Kilpailuttamisvelvollisuus tarkoittaa hankintoja, jotka ylittävät hankintalain kynnysarvot tai muuten täyttävät laissa asetetut kriteerit siten, että menettelynä on käytettävä hankintalain mukaisia hankintamenettelyjä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.25

Kokonaistaloudellinen edullisuus on vertailuperuste, jonka määritteleminen on hankintayksikön itsensä harkinnassa; niitä voivat olla esimerkiksi määritellyt laatutekijät, tekniset asiat, käyttökustannukset, ympäristöystävällisyys, elinkaarikustannukset, huoltopalvelut jne.

NO IMAGE

29.04.2013 14.25

Ks. Käyttöoikeusurakka.

NO IMAGE

29.04.2013 14.26

Kynnysarvo on laskennallinen euromäärä, joka määrää hankinnan toteuttamistavan ja -prosessin. Ks. Kansallinen kynnysarvo ja EU-kynnysarvo.

NO IMAGE

29.04.2013 14.26

Käyttöoikeusurakka muistuttaa rakennusurakkaa, mutta siinä toteutettavan rakennustyön vastikkeena on joko ainoastaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai oikeus ja maksu yhdessä. Käyttöoikeusurakassa tarjoaja siis kerää osan tuloistaan tai koko tulonsa käyttöoikeutena.

NO IMAGE

29.04.2013 14.29

Ks. Ensisijaiset palvelut.

NO IMAGE

29.04.2013 14.29

Ks. Toissijaiset palvelut.

NO IMAGE

29.04.2013 14.30

Ks. Optio.

NO IMAGE

29.04.2013 14.31

Markkinaoikeus on tuomioistuin, joka käsittelee valituksen hankinta-asioissa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.30

Markkinaselvitys on osa hankinnan suunnittelua. Hankintayksikkö voi ennen kilpailuttamista selvittää hankinnan kustannuksia markkinaselvityksellä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.31

Määräaika tarkoittaa hankinnoissa tavallisimmin joko osallistumishakemuksen tai tarjouksen jättämisen määräaikaa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.32

Määräaika EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on tarkoin säännelty ja tulisi tarkistaa aina hankintadirektiivistä. EU-direktiivin mukaiset määräajat ovat kuitenkin vain vähimmäismääräaikoja hankinnoille.

NO IMAGE

29.04.2013 14.32

Määräaika kansallisissa hankinnoissa ei ole säännelty. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa määräajan tulee olla olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.33

Ks. Aluekoodi.

NO IMAGE

29.04.2013 14.33

Neuvottelumenettely on hankintamenettely, jota voidaan käyttää vain perustellusta syystä tai silloin, kun avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole tullut yhtään vertailukelpoista tarjousta. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.34

Oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä kunnallisen hankintayksikön tekemästä päätöksestä. Päätökseen tyytymätön voi markkinaoikeuteen valittamisen lisäksi myös vaatia oikaisua päätökseen sen tehneeltä kunnalliselta viranomaiselta tai virkamieheltä. Oikaisuvaatimus on erillinen valitusprosessi itse markkinaoikeusprosessista.

NO IMAGE

29.04.2013 14.34

Optio eli optio- tai pidennysehto tarkoittaa varsinaiseen hankintaan liittyvää lisähankintaa, jonka toteutuminen ei ole vielä varmaa. Hankintayksiköllä voi olla mahdollisuus varsinaisen työn valmistuttua vielä tehdä lisähankinta. Optioiden arvo ja pituus tulee huomoida hankinnan arvoa laskettaessa ja optioehdon tulee sisältyä alkuperäiseen hankintaan. Muutoin kyseessä on uusi, ...

NO IMAGE

29.04.2013 14.38

Osallistumishakemus on asiakirja, jolla tarjoajat vastaavat hankintaan, jossa käytetään rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemus ei sisällä tarjoustietoja, vaan yleensä tietoja tarjoajan soveltuvuudesta hankinnan toteuttajaksi. Varsinaiset tarjoukset lähetetään ehdokkaille vasta, kun heistä on valittu parhaat ...

NO IMAGE

29.04.2013 14.39

Palveluhankinta on hankinta, jonka arvo koostuu suurimmaksi osaksi palvelusta, eikä esimerkiksi jonkun tavaran hankintahinnasta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.39

Palveluhankintasopimus on sopimus, joka syntyy palvelukilpailutuksen tuloksena.

NO IMAGE

29.04.2013 14.40

Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus eli palvelukonsessio on sopimus, jossa tarjouskilpailun voittaja saa palvelujen suorittamisen vastikkeena palvelun käyttöoikeuden joko kokonaan itselleen tai yhdessä hankintayksikön kanssa.

NO IMAGE

29.04.2013 14.41

Palvelujen tarjoaja on tarjoaja, joka osallistuu palveluiden tarjouskilpailuun.

NO IMAGE

29.04.2013 14.41

Puitejärjestely on yleensä useamman tarjoajan ja hankintayksikön välille tehtävä sopimus, jossa lyödään lukkoon toimitettavan tavaran tai palvelun määrät ja yksikköhinnat. Hankintayksikkö hankkii sitten tavaroita ja palveluja näillä sovituilla hinnoilla sopimuskauden aikana tarvitsemansa määrän. Puitejärjestelylle on siis tyypillistä, että hankittavan hyödykkeen määrä vaihtelee vuosittain.

NO IMAGE

29.04.2013 14.42

Puitesopimus syntyy tarjoajien ja hankintayksikön välille puitejärjestelyn seurauksena. Sopimusosapuolia voi olla useampia, joissakin tapauksissa jopa kymmeniä. Puitesopimuksessa tarjoaja sitoutuu toimittamaan hankintayksikölle hyödykettä jollain tietyllä hinnalla.

NO IMAGE

29.04.2013 14.42

Rajoitettu menettely on hankintaprosessi, jossa hankintayksikkö valitsee ensin sopivimmat ehdokkaat osallistumishakemusten perusteella ja antaa vasta näille ehdokkaille tarjouspyynnöt. Rajoitetulla menettelyllä voidaan rajata tarjoajien määrää silloin, kun on odotettavissa, että tarjoajia osallistuisi runsaasti kilpailutukseen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.42

Rakennusurakka on hankintalaji, jossa tarkoituksena on rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen tai suunnittelu ja urakka yhdessä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.45

SIMAP on EU-hankintojen virallinen hankintaportaali, jossa on saatavilla kaikki EU-hankintojen vakiolomakkeet. Sieltä saa myös harvinaisemmat lomakkeet, joita ei Hilmassa ole.

NO IMAGE

29.04.2013 14.45

Sidosyksikkö on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja itsenäinen yksikkö, joka on hankintayksikön valvonnassa tai omistuksessa. Lisäksi sidosyksikön tulee harjoittaa toimintaansa yhdessä hankitayksikön kanssa. Viranomaisen siis tulee omistaa sidosyksikkö lähestulkoon kokonaan itse tai jonkun muun hankintayksikön kanssa yhdessä. Sidosyksikköjä ovat tunnetusti esimerkiksi ...

NO IMAGE

29.04.2013 14.45

Standardi on normi tai vakiotyyppi, vahvistettu asiakirja, jossa esitetään jonkin tuotteen ominaisuuksia ja vaatimuksia. Hankinnoissa tulisi käyttää yhteiseurooppalaisia ja yleisesti tunnustettuja standardeja.

NO IMAGE

29.04.2013 14.46

Suorahankinta on hankinta, jossa hankintayksikkö hankkii tavaran tai palvelun suoraan tuottajalta ilman hankintalain edellyttämää kilpailutusta. Suorahankinnalle on olemassa tiukat kriteerit.

NO IMAGE

29.04.2013 14.47

Suunnittelukilpailu on hankinnan muoto, jossa tarjoajat esittävät omia ratkaisujaan, jotka arvioi tuomaristo. Suunnittelukilpailun voittaja ei aina välttämättä valikoidu hankinnan toteuttajaksi.

NO IMAGE

29.04.2013 14.49

Sähköinen huutokauppa on hankintamenettely, jossa tarjousten voittaja löytyy automatisoidun prosessin perusteella. Huutokaupan toteuttaminen vaatii omaa erityisohjelmistoa sekä tarjoajilta tarkkaa standardoitua, vertailukelpoista tietoa tuotteistaan.

NO IMAGE

29.04.2013 14.50

Sähköinen muoto on vaatimus asiakirjojen esittämistavalle, jotta EU-hankinnoissa tarjoaja voi lyhentää tarjousaikaansa. Sähköinen muoto tarkoittaa käytännössä yleisimpiä tiedostomuotoja, joita voidaan lukea ja avata nopeasti tietokoneen tai muun apuvälineen avustuksella. Hilmassa sähköisessä muodossa olevat asiakirjat voidaan liittää hankintailmoituksen yhteyteen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.54

TED eli Tender Electronics Daily on Europan unionin julkaisutoimiston sähköinen palvelu, johon kerätään kaikki EU-alueen EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset. TED on EU:n virallisen lehden täydennysosan sähköinen versio.

NO IMAGE

29.04.2013 14.50

Tarjoaja on tarjouskilpailuun osallistuva yrittäjä tai yritys tai muu yhteisö, joka toimittaa hankittavana olevaa hyödykettä.

NO IMAGE

29.04.2013 14.51

Tarjous on tarjoajan avoimessa menettelyssä jättämä asiakirja, jonka perusteella tarjouskilpailun voittaja valitaan. Rajoitetussa menettelyssä tarjoaja jättää osallistumishakemuksen, ja parhaat tarjoajat valitaan tekemään lopullinen tarjous. Hankintayksikön tulisi tarjoajien valinnan jälkeen perustaa hankintansa valinta vain ja ainoastaan tarjoukseen, eikä esimerkiksi tarjoajan ...

NO IMAGE

29.04.2013 14.52

Tarjousaika on määräaika, johon mennessä tarjoajan on toimitettava tarjouksensa hankintayksikölle. Määräaika on ehdoton ja myöhästyneen tarjouksen hylkääminen on hankintayksikön velvollisuus.

NO IMAGE

29.04.2013 14.52

Ks. Tarjous.

NO IMAGE

29.04.2013 14.52

Tarjouspyyntö on asiakirja, jossa hankintayksikkö määrittelee hankintailmoitusta syvemmin hankinnan kohteen ja ominaisuudet. Tarjouspyyntö voi olla hyvinkin laaja, mutta ei välttämätön, sillä hankintailmoituksen tiedot voivat aivan hyvin riittää tarjouksen tekemiseen.

NO IMAGE

29.04.2013 14.53

Tavarahankinta on hankinta, jonka arvo koostuu jonkin tavaran hankintahinnasta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.57

Tekninen eritelmä on määritelmä, jonka perusteella hankinta voidaan teknisesti kohdentaa ja kuvata. Tekniset eritelmät sisältävät yleensä tehokkuuksia ja ominaisuuksia, joita hankittavan tuotteen tulee täyttää. Teknisillä eritelmillä ei kuitenkaan saa syrjiä jotain tiettyä tarjottua tuotetta.

NO IMAGE

29.04.2013 14.58

Tekninen määrittely tarkoittaa standardia, hyväksyntää tai virallista teknistä määrittelyä, jolla kuvataan hankittavan tuotteen, palvelun tai suorituksen toimintaa, ominaisuuksia ja vaatimuksia. Ks. myös Standardi.

NO IMAGE

29.04.2013 14.59

Tekninen viite tarkoittaa mitä tahansa muuta virallista hyväksyntäasiakirjaa kuin standardia.

NO IMAGE

24.07.2014 13.34

Hankintayksikkö voi käyttää tietopyyntöä markkinakartoitukseen tai tekniseen vuoropuheluun ennen varsinaisen hankinnan toteuttamista. 

NO IMAGE

29.04.2013 15.12

Tilastoilmoitus on hankintayksiköille vapaaehtoinen ilmoitus hankintojen vuosittaisista tilastoinneista. Tilastot kerätään EU-hankintailmoituksen tehneiltä hankintayksiköiltä.

NO IMAGE

29.04.2013 15.13

Toimielin on tarjouskilpailun voittanut tarjoaja, joka toimittaa palvelun, tavaran tai urakan hankintayksikölle.

NO IMAGE

29.04.2013 15.13

Toimittaja on tarjouskilpailun voittanut tarjoaja, joka toimittaa palvelun, tavaran tai urakan hankintayksikölle.

NO IMAGE

29.04.2013 15.13

Toimittajarekisteri on puitejärjestelyn tuloksena syntynyt rekisteri puitejärjestelyyn hyväksytyistä toimittajista.

NO IMAGE

29.04.2013 15.14

Toissijaiset palvelut ovat liitteen B mukaisia palveluja, joiden kilpailuttamiseen hankintayksikkö voi soveltaa kansallisia menettelyjä, vaikka hankinnan arvo ylittäisikin EU-kynnysarvon. Toissijaisista palveluista on olemassa luettelo hankintalain liitteessä B. Hankinnalle valittu CPV-koodi ratkaisee, onko kyseessä liitteen B mukainen hankinta vai ei.

NO IMAGE

29.04.2013 15.14

Tuottaja on yleensä palveluhankinnan toteuttaja. Ks. myös Toimittaja.

NO IMAGE

29.04.2013 15.14

Ks. Rakennusurakka.

NO IMAGE

29.04.2013 15.15

Urakkakilpailu on tarjouskilpailu, jossa vertaillaan rakennusurakoita.

NO IMAGE

29.04.2013 15.15

Urakkasopimus tehdään urakkakilpailun voittajan kanssa. Ks. myös Hankintasopimus.

NO IMAGE

29.04.2013 15.15

Valintaperuste on kriteeri, jonka perusteella hankintayksikkö valitsee tarjouskilpailun voittajan. Valintaperusteita on kaksi: kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta. Jos hankinnan valintaperusteena on halvin hinta, hankinnalle ei voi esittää vertailuperusteita.

NO IMAGE

29.04.2013 15.15

Valtion keskushallintoviranomainen on viranomainen, joille on toimintansa luonteen vuoksi olemassa alemmat EU-kynnysarvot hankinnoilleen. Keskushallintoviranomaisia ovat muun muassa ministeriöt.

NO IMAGE

29.04.2013 15.16

Vertailuperuste on peruste, jonka mukaan valitaan kilpailutuksen voittaja. Vertailuperusteet tulee ilmoittaa jo hankintailmoituksessa ja ne eivät saa olla tarjoajia syrjiviä. Tarjousten valinnan täytyy pohjautua ainoastaan vertailuperusteihin.

NO IMAGE

29.04.2013 15.16

Vähimmäismääräajat ovat EU-hankinnoille määritellyt, direktiivien mukaiset minimiajat hankintojen määräajoille. Määräaikoja ei missään tapauksessa saa alittaa, mutta ne voidaan ylittää haluttaessa paljonkin.

NO IMAGE

29.04.2013 15.16

Yhteishankintayksikkö on hankintayksikkö, joka tekee kilpailutuksia usean viranomaisen puolesta. Viranomaiset ostavat sitten hankintansa yhteishankintayksiköltä sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta.

NO IMAGE

29.04.2013 15.16

Ks. CPV-koodisto.

Hankintasanasto