Artikkelit 2017(21)

 
 
 

30.11.2017 12.51

​ Korkein hallinto-oikeus (KHO) on arvioinut tuoreessa päätöksessään 20.11.2017/5960, joka koski päiväkodin putki-urakkaa, hankintayksikön harkintavallan laajuutta liittyen hankintayksikön vaatimukseen tutustua hankinnan kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä.

20.11.2017 15.47

Uuteen 1.1.2017 voimaan tulleeseen hankintalakiin sisällytettiin muutoksenhakua markkinaoikeuden päätökseen rajoittava säännös. Pääsääntöisesti valittaminen edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden myöntämää valituslupaa. Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita koskien valittamista markkinaoikeuden määräämästä seuraamusmaksusta.

31.10.2017 16.58

Uudessa (1.1.2017 voimaan tulleessa) hankintalaissa muutettiin sidosyksikköhankintoja koskevaa sääntelyä. Mutta mitä ovat hankintalaissa tarkoitetut ns. sidosyksikköhankinnat ja mitä sidosyksikköhankinnoilla tarkoitetaan? Kysymystä on hyvä lähestyä hankintayksikön ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden kautta.

10.10.2017 09.16

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi 1.10.2017 tiedotteen, jonka mukaan se on toimittanut elokuussa 2017 tarkastuksia eräiden sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavien yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin osallistuessaan kuntien ja kuntayhtymien tarjouskilpailuihin sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoilla.

30.09.2017 10.16

Hankintalain 93 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin voi olla hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.

20.09.2017 15.41

Hankintalaki sisältää säännökset ns. pakollisista poissulkemisperusteista (80 §), harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista (81 §) sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevista vaatimuksista (83 §). Soveltuvuutta koskien hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskien.

10.09.2017 09.22

​ Suorahankintojen avoimuutta koskeva sääntely ja sopimuksen tehottomuussääntely ovat toistensa vaihtoehtoja siten, että suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaiseminen ja määräajan noudattaminen ilmoituksen julkaisemisen jälkeen estävät muutoksenhakuviranomaista toteamasta hankintasopimusta tehottomaksi. Tässä tarkoituksessa hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisen ...

31.08.2017 19.40

Uuden hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Edelleen pykälässä todetaan, että päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, ...

18.08.2017 10.22

Korkein hallinto-oikeus on antanut elokuussa 2017 päätöksen KHO:2017:125, joka koski sitä, voiko hankintayksikkö asettaa hankinnan kohteelle sellaisia laatuvaatimuksia, jotka ylittävät unionin säädöksissä vaaditun vähimmäistason. 

20.06.2017 10.09

Tarjouskilpailuun osallistuminen ryhmittymänä ja muiden yksiköiden voimavarojen käyttö.  

22.05.2017 10.06

Uuden hankintalain (1397/2016) 139 §:n mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä KKV) valvoo hankintalain noudattamista. Ko. pykälässä todetaan muun muassa, että jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön menettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi. Toimenpidepyynnön tekemiseen ja käsittelyyn sovelletaan, mitä ...

10.05.2017 07.48

Uuden hankintalain yksi tärkeä tavoite on, että hankintamenettelyjä koskevat säännökset olisivat aiempaa yksinkertaisemmat, selkeämmät ja joustavammat. Etenkin neuvottelumenettelyn osalta on pidetty tärkeänä, että sen käyttöedellytyksiä laajennetaan vastaamaan monimutkaistunutta käytännön hankintatointa. Lisäksi tavoitteena on, että neuvottelumenettelyn soveltaminen olisi ...

02.05.2017 15.02

Transparency Internationalin tammikuussa 2017 julkaiseman selvityksen mukaan Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa. Tästäkin huolimatta myös Suomessa julkiset hankinnat ovat tavanomainen kohde korruptiorikollisuudelle. Korruptiotapauksia tulee esille vuosittain muutamia. Viimeisen vuoden aikana mediassa on ollut esillä mm. Helsingin kaupungin opetustoimen IT-hankintoja ...

21.04.2017 15.04

Vanhan hankintalain (348/2007) 63 §:n mukaan hankintayksikkö on voinut hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksiköllä oli kuitenkin jo vanhan lain aikaan velvollisuus pyytää tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. 

20.03.2017 15.29

Hankintalain 159 §:n vahingonkorvaussäännös koskee pääosin tapauksia, joissa on kyse muusta kuin hankintayksikön ja valitun sopimusosapuolen välisestä korvausvastuusta. Jo tehdyn hankintasopimuksen sisältöön ja ehtoihin liittyvissä sopimusrikkomustilanteissa tulevat sovellettavaksi kyseiseen hankintasopimukseen sisältyvät määräykset ja yleiset sopimukseen perustuvaa vastuuta ...

10.03.2017 13.53

Hankintayksiköt ovat jo vanhan hankintalain mukaan voineet edellyttää, että tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut, työoikeudellisiin tai sosiaalisiin velvoitteisiin liittyvät vaatimukset. Uuden hankintalain (1397/2016) mukaan hankintayksiköillä on EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa velvollisuus sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle sellainen tarjoaja, joka ei täytä ...

08.03.2017 11.40

Miten uusi hankintalaki vaikuttaa tietojenvaihtoon hankintamenettelyssä?   Hankintalain 8 luvussa säädetään hankintamenettelyihin liittyvästä tietojenvaihdosta ja viestinnästä. Näitä säännöksiä sovelletaan hankintayksiköihin vasta lokakuusta 2018 alkaen, kun taas yhteishankintayksiköihin niitä on jo tullut soveltaa. Siten hankintayksiköt eivät ole olleet ...

20.02.2017 09.15

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmä uudistui 1.1.2017 voimaan tulleen uuden hankintalain (1397/2016) myötä. Oikeussuojajärjestelmän uudistus piti sisällään muun muassa sen, että jatkovalitusoikeus markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää jatkossa valituslupaa. 

13.02.2017 14.59

1.1.2017 voimaan tulleen uuden hankintalain tavoitteena on tehostaa hankintalainsäädännön noudattamista ja lisätä hankintamenettelyjen syrjimättömyyttä ja avoimuutta. Tähän tavoitteeseen on pyritty muun muassa antamalla Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) hankintalakiin liittyviä valvontatehtäviä. 

20.01.2017 13.29

Uusi hankintalaki tuli siis voimaan tammikuun alusta lukien. Voidaan sanoa, että vain parin päivän varoitusajalla, koska Presidentti vahvisti lain vasta 29.12.2016. Laki tuli siinä mielessä ennätysnopeasti voimaan.

13.01.2017 14.16

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Yhtenä lain tavoitteena oli hankintojen joustavoittaminen siten, että nykyisiä hankintamenettelyjä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan, selkeytetään ja tehdään joustavimmiksi. 

Artikkelit